Storage, Sovereignty, Analytics, Communication Links